MOUNTAIN EAT S ! page 16 > winter 2018/19 > okemo magazine